Posts Tagged: Admin

Enchantment ID List (Dành cho admin)

Enchantment ID List hay hiểu theo nghĩa tiếng việt là danh sách các dòng enchant và id, danh sách này dùng để enchant bằng lệnh của bukkit (không cần nbteditor) và config cho một số plugin khác. Giáp (Armour) 0 | minecraft:protection | Protection 1 | minecraft:fire_protection | Fire Protection 2 | minecraft:feather_falling | Feather… Read more »