Tên Loại thẻ Seri Mệnh giá Points Trạng thái Reason
VinhGaming123 Viettel 10010349436527 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436539 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436538 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436541 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436542 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436543 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436540 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436550 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436544 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436551 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436536 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436552 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436553 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436554 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436555 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436560 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436528 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436529 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436526 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436535 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436537 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
Big_Shark_86 Viettel 10010351400327 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
trieu0077 Viettel 10010559113242 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points
D6060 Viettel 20000296520283 500.000 560 Thẻ đúng Đã cộng Points
theanhkc Viettel 10010538432588 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points
theanhkc Viettel 10010538432587 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points
theanhkc Viettel 10010538432586 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points
amenlia123 Viettel 10010464441883 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010349436512 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
VinhGaming123 Viettel 10010459445987 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points