Tên Loại thẻ Seri Mệnh giá Points Trạng thái Reason Date time
bamhanhcayvl Viettel 10006543347218 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 14:45:12
bamhanhcayvl Viettel 10006543347212 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 14:43:08
hieu_mkgaming Mobi 090971001815444 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 14:37:41
hieu_mkgaming Mobi 090971001815443 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 14:34:35
lequynam1221 Viettel 10007221814310 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 13:40:42
lequynam1221 Viettel 10007221814305 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 13:38:15
Batcong_MC Viettel 1000635932297 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 13:11:05
NTT_Gaming Viettel 10007237501794 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 12:43:45
TheQueen Viettel 10007237501795 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 12:42:49
trunglilom11 Vina 55010058058477 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 12:04:52
TM_ChuTich Viettel 10006699923373 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 12:01:45
TM_ChuTich Viettel 10006629646202 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 11:59:11
NhyyDayyUwU Viettel 20000077510498 10.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 11:55:40
NhyyDayyUwU Viettel 10006572947027 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 11:53:42
ngbgaing305 Viettel 10007235030317 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 11:52:16
Huyen204 Viettel 10007150009667 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 11:50:36
SheepCute Viettel 10006527246517 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 11:45:11
KhanhHuy24 Mobi 091961001596195 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 11:43:30
AnyeuTrung6B Viettel 1000717722693 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 11:22:23
Ca_Heo Viettel 20000077614574 10.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 11:15:42
_GoodBooy_ Viettel 20000114539891 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 11:14:52
Hien_Nguyen Viettel 10006617801966 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 11:10:23
thanhcri1 Viettel 10006674116277 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 11:09:21
DHau346 Viettel 10007161013179 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 10:38:30
Sang_Nguyen12345 Vina 53510265344900 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 10:18:34
buddoreamon Viettel 10006683942885 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 09:55:09
ShinBlue Viettel 10006546245669 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 08:44:16
Tinh_Vayne Viettel 10007216508370 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 08:18:43
killa123 Viettel 10007278121409 200.000 440 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 08:14:44
Tinh_Vayne Viettel 10007278121406 200.000 440 Thẻ đúng Đã cộng Points 2021-03-06 08:13:23