Tên Loại thẻ Seri Mệnh giá Points Trạng thái Reason
Zyn Viettel 10009866402986 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
Zyn Viettel 10009851706809 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
Huyela Viettel 10009861706753 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
trummen_1 Viettel 10010204718435 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points
mumiteo1 Viettel 10009812637062 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
NgTienDucTai Viettel 10010124616030 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
NgTienDucTai Viettel 10010124616025 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
NgTienDucTai Viettel 10010099901031 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
Congsenpai14ok Viettel 10009998925551 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points
CowDubaiMx Viettel 10010111004657 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points
bannho_cute Viettel 10009856249951 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points
bannho_cute Viettel 10009856249960 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points
betyasua103 Vina 59550033985185 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points
MxDiZire Vina 550101 27 224 258 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
MxDiZire Vina 550101 27224259 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
shoKoZ12 Viettel 10010010001575 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points
HSRL Viettel 10010039240883 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
HSRL Viettel 10010039242468 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
HSRL Viettel 10010039240882 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
HSRL Viettel 10010039240881 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
shoKoZ12 Viettel 10010010001432 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points
shoKoZ12 Viettel 20000255325284 10.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
highsky02 Viettel 10010035626667 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points
highsky02 Viettel 10010035626666 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points
highsky02 Viettel 10010035626662 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points
tamcc Viettel 10010009927107 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points
Phan_Tri_Trong Viettel 10009628002901 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points
chaususi Vina 53510370990551 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points
ReaL_FADC Viettel 10009611348073 500.000 1120 Thẻ đúng Đã cộng Points
duongcongminh Viettel 20000256038352 10.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points