Tên Loại thẻ Seri Mệnh giá Points Trạng thái Reason
Pot Viettel 10009585345994 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
_KunTapChoi_ Viettel 10009458946088 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
_KunTapChoi_ Viettel 10009498117644 200.000 440 Thẻ đúng Đã cộng Points
22th6 Viettel 10009977426508 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
22th6 Viettel 10009728824460 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points
KHO4COMEBACK Viettel 10009267534894 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points
KHO4COMEBACK Viettel 10009267534899 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points
KHO4COMEBACK Viettel 10009598710671 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
ngohaothien Viettel 10009917132193 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points
Ha_Xuan_Nam999 Mobi 096912000314155 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
Ha_Xuan_Nam999 Mobi 096422002549319 50.000 100 Thẻ đúng Đã cộng Points
Ha_Xuan_Nam999 Mobi 096912000314151 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
thongsang Mobi 09583200093634 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points
hungdamdai231 Mobi 097753000010596 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points
hungdamdai231 Mobi 097753000010597 20.000 40 Thẻ đúng Đã cộng Points
hungdamdai231 Mobi 097666000095333 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
NHATBRC Vina 59900001120469 300.000 0 Đang duyệt Vui lòng chờ
Hailaso1 Viettel 10009581624849 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
Cammmmmmmm Vina 55010120982744 100.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
thanhck Viettel 10009499202680 200.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
thanhck Viettel 10009606845437 200.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
thanhck Viettel 10009606845438 200.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
thanhck Viettel 10009605402685 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points
siuuu Viettel 10009605648905 100.000 0 Đang duyệt Vui lòng chờ
_PLMaster_ Viettel 20000235130965 100.000 10 Thẻ đúng Đã cộng Points
ItzHaza Viettel 10009523007620 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
hoangminheg_vn Viettel 10009605648904 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points
hoangminheg_vn Viettel 10009440838315 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points
hoangminheg_vn Viettel 10009605648903 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points
hoangminheg_vn Viettel 10009605648904 100.000 0 Đang duyệt Vui lòng chờ