Tên Loại thẻ Seri Mệnh giá Points Trạng thái Reason
Nobjta1462 Viettel 10010323639274 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
Nobjta1462 Viettel 10010534400215 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points
KhannTrann_VN Viettel 10009376544380 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points
KhannTrann_VN Viettel 10009429411132 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points
cungtrang Viettel 10009285036643 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points
_HoangDay_UwU Viettel 10007643827213 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
zMitsuki_ Viettel 10010350128188 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
kienbocuoi Viettel 20000288704175 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points
HorokeuKamui Viettel 10010613530954 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points
zunk1 Viettel 10009215908073 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
sonpham111 Viettel 10010407823780 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
sonpham111 Viettel 10010407823765 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
TTungdepzai2 Viettel 10010407823770 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
Nobjta1462 Viettel 10010371149110 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
CSX_Poseidon Gate CK02137541 200.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
PhucBaka3 Viettel 10010701546367 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points
Polly31 Viettel 10010414646319 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
hayhackgfv12345 Viettel 20000287402869 30.000 30 Thẻ đúng Đã cộng Points
NoBjTa964 Viettel 20000287302032 30.000 30 Thẻ đúng Đã cộng Points
TigerDubaiMx Viettel 10010433736368 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
_Zakyvn Viettel 10010372504685 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
_Zakyvn Viettel 10010534435290 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points
_Zakyvn Viettel 10010534435285 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points
kitten Viettel 10010745503994 500.000 560 Thẻ đúng Đã cộng Points
Ha_Xuan_Nam999 Viettel 20000287224472 30.000 30 Thẻ đúng Đã cộng Points
khainopro2502 Viettel 10010413449629 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
kitten Viettel 10010741702705 200.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points
Noob_Sama Viettel 10010323639263 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points
mini21 Viettel 10010614633883 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points
dream2k9 Viettel 10010471423406 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points