Tên Loại thẻ Seri Mệnh giá Points Trạng thái Reason Date time
heaven123 Viettel 10003345536699 50.000 0 Đang duyệt Vui lòng chờ 2019-07-18 19:53:16
KanKene28 Vina 59200009015275 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 19:33:31
OverNightVTT Mobi 080481002198891 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 19:23:54
OverNightVTT Mobi 080481002198896 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 19:22:50
OverNightVTT Viettel 10003142704152 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 19:14:39
OverNightVTT Viettel 10000568525736 10.000 10 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 19:13:22
Mine_Craft Viettel 10002457515616 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 18:41:27
TheUnknown Viettel 10003920900532 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 17:32:40
TheUnknown Viettel 10003920900536 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 17:29:10
DcPhong Mobi 077321000716839 100.000 0 Thẻ sai Thẻ sai 2019-07-18 16:19:42
NguyenHoangPhuc Mobi 077321000716868 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 16:15:51
DcPhong Mobi 077321000716838 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 16:13:19
DcPhong Mobi 077321000716867 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 16:11:26
phongkiu Viettel 10003912436022 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 14:57:28
DragonE Viettel 10003151940636 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 13:03:34
DcPhong Viettel 10003151940634 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 13:02:28
Dragon4eyes Viettel 10002505008227 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 10:16:11
ZTC_Uoy Viettel 10002462824319 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 09:43:49
MYTY_Linh Viettel 10004535803839 10.000 10 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 09:06:00
thanhcri1 Viettel 10003039844357 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 08:15:32
huynhvan Viettel 10003039844358 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 08:13:50
12352 Viettel 10003230724140 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 08:12:12
duvadu147 Viettel 55927729065 10.000 10 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 07:58:54
gauRyo_sama Viettel 10002480434474 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 07:56:47
thanhtri Viettel 10001436309248 10.000 10 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 07:55:03
_king_man123456 Viettel 10003621029954 200.000 220 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 07:52:53
gauRyo_sama Viettel 10002480434478 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 07:51:39
_king_man123456 Viettel 10003909106362 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 07:50:36
huyhoang2009 Viettel 10003227716952 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 07:35:41
ChiNgaoFA Viettel 10004534432723 10.000 10 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-07-18 07:22:21