Tên Loại thẻ Seri Mệnh giá Points Trạng thái Reason Date time
102563 Viettel 10002074239397 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-21 00:43:00
_kingman_ Viettel 10003544241602 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-20 20:16:08
NightSWAG3 Viettel 10002197345120 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-20 19:52:18
tamdz Viettel 10001599806322 20.000 0 Thẻ sai Thẻ sai 2019-02-20 19:48:52
VuHaPro Viettel 10000566636565 10.000 10 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-20 19:24:37
Element_anhtoto Viettel 10001806600745 50.000 0 Thẻ sai Thẻ sai 2019-02-20 18:27:39
hai_noob789 Viettel 10003841526633 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-20 18:14:07
KcinnquanVN Viettel 10002153147887 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-20 15:27:12
KcinnquanVN Viettel 10000558008251 10.000 10 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-20 15:25:43
Lula Viettel 10002012047178 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-20 14:17:23
khanghaokha Viettel 10002295719288 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-20 13:09:51
KcinnquanVN Viettel 10000559805068 10.000 10 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-20 11:28:38
KcinnquanVN Viettel 10002142135610 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-20 11:26:13
KcinnquanVN Viettel 10002017720490 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-20 11:24:16
asdaw3asd Viettel 10001397706504 10.000 10 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-20 11:05:41
10508 Viettel 10001881320091 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-20 09:22:20
ChauAnhXD Viettel 10002204411184 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-20 06:23:27
boi123 Viettel 10003834931362 50.000 0 Thẻ sai Thẻ sai 2019-02-19 22:15:39
Luukjals Vina 51500123530358 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-19 22:01:50
ItzFlip Viettel 10002221702226 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-19 21:19:47
102563 Viettel 10002074239398 100.000 110 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-19 21:03:40
GTC_AIC Viettel 10001526931501 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-19 20:19:16
datcoi12 Mobi 075371002806816 50.000 0 Thẻ sai Thẻ sai 2019-02-19 19:55:44
01639929932 Vina 53510088566301 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-19 19:31:25
Kindy Viettel 10001997806714 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-19 19:28:15
Kindy Viettel 10001997806695 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-19 19:27:21
BearKill Viettel 10002059507060 50.000 0 Đang duyệt Vui lòng chờ 2019-02-19 19:04:22
chibibro Viettel 10002111903106 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-19 16:10:34
chibibro Viettel 10002200434684 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-19 16:08:53
chibibro Viettel 10002200434668 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-02-19 16:07:44