Tên Loại thẻ Seri Mệnh giá Points Trạng thái Reason Date time
BHT_Hera Viettel 10003307300026 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-23 20:10:37
BHT_Hera Viettel 10003307300022 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-23 20:06:44
yuki_asona Mobi 01234567890 500.000 0 Thẻ sai Thẻ sai 2019-04-23 19:56:54
tretrung113 Viettel 10002287134225 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-23 19:24:43
tretrung113 Viettel 10002287134230 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-23 19:18:36
Junkroy Vina 53510117982150 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-23 18:33:25
suzi Viettel 10004513211559 10.000 0 Thẻ sai Thẻ sai 2019-04-23 13:07:32
tretrung113 Mobi 0666810004283 10.000 10 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-23 08:52:45
tretrung113 Viettel 10000571818326 10.000 10 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-23 08:51:51
Be_Thu Viettel 10000565010402 10.000 10 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-22 21:47:06
NguyenAnh2k7 Viettel 10003940515020 200.000 0 Thẻ sai Thẻ sai 2019-04-22 19:14:05
bicabin Viettel 10002035618411 100.000 0 Thẻ sai Thẻ sai 2019-04-22 17:43:05
BeIINgoc Mobi 077411000902164 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-22 14:05:14
tretrung113 Viettel 10000516321674 10.000 10 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-21 17:24:04
_king_man1234 Mobi 075371001389041 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-21 15:45:20
Itz_Kaito Viettel 10002342138352 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-21 12:04:07
tretrung113 Mobi 066681000428338 10.000 0 Thẻ sai Thẻ sai 2019-04-21 11:20:04
MrKyTucXa Viettel 10003101248830 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-21 11:14:04
UChaTaRaKi Viettel 10003307300516 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-21 06:27:03
UChaTaRaKi Viettel 10003307300506 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-21 06:25:30
UChaTaRaKi Viettel 10003307300510 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-21 06:24:02
UChaTaRaKi Viettel 10003307300511 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-21 06:19:48
UChaTaRaKi Viettel 10003307300512 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-21 06:16:58
UChaTaRaKi Viettel 10003307300505 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-21 06:14:36
teemo148 Viettel 10003307300518 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-21 05:49:19
iRoseZ Viettel 10003278627467 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-21 03:45:40
tretrung113 Viettel 10002056519675 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-20 22:08:19
BlNayer Viettel 10003302912573 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-20 20:42:21
_TheKing_ Viettel 10003697310192 20.000 20 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-20 20:33:02
Plap Viettel 10003245736456 50.000 50 Thẻ đúng Đã cộng Points 2019-04-20 18:55:59