Youtube

Cách nhận rank YT trong việt mine và quyền lợi.

  • Điều kiện:

-Kênh (channel) có từ 1000 Sub trở lên

-Có ít nhất 2 video review hoặc hướng dẫn về 1 máy chủ mà mình muốn đăng ký YT trong Server vietmine.com

-Có thể đăng ký rank YT nhiều máy chủ khác nhau (Towny, Skywar….)

  • Cách nhận:

-Nhắn tin trực tiếp với Chủ Server qua Facebook.

  • Quyền lợi:

-Nhận rank [YT] trong máy chủ mà mình đăng ký.

-Được vào máy chủ Builder của Server

-Được nhận lương ingame (Points) tùy theo số lượng sub theo tháng

-Nếu có khả năng và hứng thú sẽ được giao quản lý kênh Youtube chính thức của vietmine (Quyền lợi đặc biệt)

  • Nghĩa vụ:

-Mỗi tuần có ít nhất 1 video về Server (coop, review)

-Tham gia đóng góp ý kiến về Server

Ví dụ 1 video hướng dẫn: